เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)


สาขาวิชาเคมีประยุกต์


สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

สำนักวิชาการจัดการ


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาการบัญชี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ


สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)


สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(เทคโนโลยีการอาหาร)


สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ)


หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

สำนักวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์


สาขาวิชาแพทยศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์


สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชาจีนวิทยา


สาขาวิชาจีนศึกษา


สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ


สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน


สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม


สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ


สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


สาขาวิชากายภาพบำบัด


สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053 916369-74, 053 916433 , 053 916544-7 โทรสาร : 053 916375 Email: reg@mfu.ac.th