1 กำหนดการถอนรายวิชา (Withdraw) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 59, 60 และ 61 (ด่วนมาก)
3 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 6232101xxx (ด่วนมาก)
4 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 5932201xxx (ด่วนมาก)
5 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 6032201xxx (ด่วนมาก)
6 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 6132201xxx (ด่วนมาก)
7 แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2563
3 ตารางสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
4 ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 3/2563
5 ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 3/2563
6 วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
7 หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
8 หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
9 อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
10 ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547