1 กำหนดการยื่นถอนรายวิชา (Withdraw) 1/2562 (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 2/2562 สำหรับนศ.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 583 2403 (ด่วนมากที่สุด)
3 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 2/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 613 2101 xxx (ด่วนมากที่สุด)
4 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 2/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 57, 58, 59 และ 60 (ด่วนมากที่สุด)
5 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 2/2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รหัส 6211901xxx (ด่วนมาก)
6 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 2/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 57, 58 และ 593 2101 xxx
7 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 2/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 603 2101 xxx
8 แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547