1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 (ด่วนมากที่สุด)
3 ประกาศกำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
4 ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ (ด่วนมากที่สุด)
5 ประกาศ กำหนดการสอบ MFU-TEP และการเรียน Academic English for Graduate Studies ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
6 วิธีการตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบของนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
7 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547