1 การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤษภาคม (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 2/2563 (ด่วนมากที่สุด)
3 การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 3/2563
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(ด่วนมากที่สุด)
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนมากที่สุด)
5 กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 2/2563
(พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การสอนภาษาจีน)
(ด่วนมากที่สุด)
6 การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2/2563 (ด่วนมากที่สุด)
7 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
1 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2563
3 ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 4/2563
4 ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 4/2563
5 วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
6 หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
7 หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
8 อัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
9 ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547